Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös lyhennettä SIC. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, toimialueena on koko maa.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia italianvinttikoirien ja etnankoirien harrastajien ja kasvattajien yhdyssiteenä edistämällä näiden rotujen harrastus- ja kasvatustoimintaa, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisäten rotutietoutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapaamisia, sekä levittää roduista tietoa eri tiedotusvälineiden kautta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä muodostaa rahastoja ja järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäsenik-si sille jätetyn hakemuksen perusteella. Varsinainen jäsen on pääjäsen, jolle toimitetaan jäsen-tiedotetta. Varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Perhejäsenelle ei erikseen lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Perhejäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen pentujäseneksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt. Yhdistykseen kuuluvat kasvat-tajat voivat hakea pentujäsenyyttä kasvattinsa omistajalle. Pentujäsenyys voi kestää ainoastaan ensimmäisen vuoden, jonka jälkeen jäsenyys jatkuu kuten varsinainen jäsen. Pentujäsenelle toimitetaan jäsentiedotteita ja pentujäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muiden hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, ja heistä on kolme vuosittain erovuorossa. Muutoksen astuessa voimaan äänestetään kahdesta varajäsenestä toinen meneillään olevan toimikauden loppuun saakka ja toinen meneillään olevan toimikauden sekä seuraavan toimikauden loppuun saakka siten, että muutosvuoden lopussa hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme on erovuorossa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä siten, että toisen kirjoittajan on aina oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnäolevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetulla voi olla enintään kolmen jäsenen antama valtakirja.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella yhdistyksen virallisessa julkaisussa.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut erovuorossa olevat hallituksen jäsenet
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.